Υποβολή Νέας Αίτησης Σύνδεσης

 • Μέσω της παρούσας οθόνης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτή νησιών συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κρήτης. Ειδικότερα, υποβάλλονται:
  - νέες αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από την πρώτη (1η) ως και τη δέκατη (10η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα,
  - νέες αιτήσεις σύνδεσης για γνωστοποιούμενους σταθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Η νέα αίτηση σύνδεσης μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της, θα προωθηθεί στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών έγγραφων.
 • Εφόσον μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι πλήρης, θα εκδοθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική Βεβαίωση Πληρότητας Αίτησης. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο απαιτηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία καθώς και διευκρινίσεις επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, θα ενημερωθείτε σχετικά προκειμένου να προβείτε στην ηλεκτρονική προσκόμισή τους.
Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία του αιτούντος φορέα
Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού για τη μελέτη και εγκατάσταση του σταθμού
Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Προσώπου για την υποβολή και διαχείριση της αίτησης σύνδεσης
Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία του σταθμού

Σύστημα Αποθήκευσης

Στοιχεία Παροχής που συνδέεται ο σταθμός

Παρακαλούμε εισάγετε τα στοιχεία της θέσης εγκατάστασης του σταθμού
 • Παρακαλούμε επαληθεύσετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει μέχρι στιγμής καθώς από το επόμενο βήμα δεν θα είναι δυνατή η διόρθωση τους.
 • Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα(μέγιστο μέγεθος ανά έγγραφο 5ΜΒ)
  Δηλώνω ρητώς και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:
  Αρμόδια μονάδα διαχείρισης της αίτησής σας είναι η ...
  H αίτηση σύνδεσης θα υποβληθεί με τα παρακάτω δηλωθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι λανθασμένο, παρακαλούμε επιλέξτε "Ακύρωση", καθώς απαιτείται να υποβαλέτε εκ νέου την αίτηση καταχωρώντας ορθώς τα στοιχεία αυτής.
  Στοιχεία αιτούντος φορέα
  Στοιχεία Σταθμού
  Στοιχεία Θέσης Εγκατάστασης