Ενημέρωση Στοιχείων Υποβληθείσας Αίτησης Σύνδεσης

Επιλέγετε αρχικά το είδος της ενέργειας που επιθυμείτε να προβείτε και στη συνέχεια την αίτηση σύνδεσης με την οποία συσχετίζεται η εν λόγω ενέργεια. Τέλος, επιλέγετε το είδος του δικαιολογητικού που επιθυμείτε και το επισυνάπτετε. Υπάρχει η δυνατότητα μέσω της επιλογής «Προσθήκη Είδους Δικαιολογητικού» να επισυνάψετε περισσότερα του ενός είδη δικαιολογητικών.
Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα(μέγιστο μέγεθος ανά έγγραφο 5ΜΒ)