Δήλωση Επενδυτικής Ενίσχυσης

Διαδικτυακή ΕφαρμογήΣε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ A’ 149/09.08.2016) και μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ B’ 3955/09.12.2016), οι κάτοχοι Σταθμών παραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) και έχουν λάβει ή έχουν κάνει αίτηση για λήψη Επενδυτικής Ενίσχυσης υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής, οφείλουν να τηρούν την παρακάτω Διαδικασία:

1. Κάθε κάτοχος Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υπογράφει ΣΕΣΤ και έχει λάβει ή έχει κάνει αίτηση για λήψη Επενδυτικής Ενίσχυσης, έχει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης πριν από τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του Σταθμού.

2. Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει ΣΕΣΤ και έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 3 του Ν.4414, ΔΕΝ θα εφαρμόζεται η παρούσα διαδικασία.

3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος στο οποίο θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές δηλώσεις ορίζεται η 01/06/2019, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

4. Οι κάτοχοι Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα ΜΔΝ, με την υπογραφή ΣΕΣΤ, δύνανται να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και στη συνέχεια να προβούν στην υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

5. Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στον Διαχειριστή ΜΔΝ θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «https://apps.deddie.gr/rps/activate_account.html» όπου θα δηλώνονται αρχικά τα παρακάτω:

Α. Η χρηματοδοτική πηγή της εγκεκριμένης Επενδυτικής Ενίσχυσης

Β. Ο τύπος (είδος) της Επενδυτικής Ενίσχυσης

Γ. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό Επενδυτικής Ενίσχυσης

Η ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης θα καταγράφεται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

6. Στη συνέχεια, για κάθε δόση Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., θα δηλώνεται από τον ίδιο το ποσό της δόσης και η ημερομηνία λήψης του και θα καταγράφεται από το σύστημα η ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του. Κάθε δήλωση λήψης Επενδυτικής Ενίσχυσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/1986.

7. Οι κάτοχοι των Σταθμών που έχουν ήδη λάβει Επενδυτική Ενίσχυση πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος της παραγράφου 3, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση βάσει της παρούσας διαδικασίας εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

8. Οι κάτοχοι των σταθμών που λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση μετά την θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της παραγράφου 3, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση (με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ημερομηνία καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης) πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης δήλωσης η 10η ημερολογιακή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα λήψης της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Σε περίπτωση λήψης της Επενδυτικής Ενίσχυσης πριν από την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης δήλωσης η 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την έναρξη λειτουργίας (κανονική ή δοκιμαστική) του Σταθμού.

Σημειώνεται πως για τις περιπτώσεις φορολογικής απαλλαγής ως καταβολή της εκάστοτε ενίσχυσης, θεωρείται ο δωδέκατος μήνας του επόμενου έτους του φορολογικού έτους για το οποίο γίνεται χρήση της φορολογικής απαλλαγής.

9. Τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης που αφορούν τους κατόχους Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση, θα απομειώνονται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 3 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ A’ 149/09.08.2016) και στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ B’ 3955/09.12.2016), υπό την μορφή μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης (Π.Α.Λ.Ε.). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κάθε φορά κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

10. Η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου υπολογισμού της παραγράφου 7, του άρθρου 3 του N. 4414/2016 και της παραγράφου 5, του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ/Β/3955/09.12.2016), τρείς φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για το χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια. Επισημαίνεται ότι το ποσό απομείωσης της παραγράφου αυτής, εφαρμόζεται για τους επόμενους έξι (6) μηνιαίους κύκλους εκκαθάρισης των συμβάσεων τους ή για τους εναπομένοντες μηνιαίους κύκλους εκκαθάρισης μέχρι τη λήξη της σύμβασης, σε περίπτωση που είναι λιγότεροι από έξι (6).

Ειδικότερα, στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε καθόλου, υπολογίζεται το Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού και ημερομηνίας της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Στην περίπτωση που το τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης δε δηλώθηκε με ακρίβεια, υπολογίζεται η διαφορά του Π.Α.Λ.Ε. που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας στη βάση του ακριβούς ποσού και ημερομηνίας της Επενδυτικής Ενίσχυσης από το αντίστοιχο Π.Α.Λ.Ε. που υπολογιζόταν από λανθασμένο ποσό ή/και λανθασμένη ημερομηνία Επενδυτικής Ενίσχυσης. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνεται για κάθε τμήμα της Επενδυτικής Ενίσχυσης που καταβάλλεται στον κάτοχο Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. το οποίο είτε δε δηλώθηκε είτε δε δηλώθηκε με ακρίβεια από τον κάτοχο του εν λόγω Σταθμού.

11. Η παρούσα Διαδικασία δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύει και θα εφαρμοστεί στα ΜΔΝ από 01/06/2019 όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, πατήστε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας