'Οροι Χρήσης

Τα δεδομένα που προβάλλονται αφορούν στην ενδεικτική τρέχουσα δυνατότητα του Διασυνδεδεμένου Δικτύου για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανά γεωγραφική περιοχή. Οι κύριες παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής:

  • Τα δεδομένα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Δεν υποκαθιστούν τη διενέργεια των μελετών σύνδεσης που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου για την εξέταση των αιτήσεων σύνδεσης και την έκδοση των σχετικών προσφορών σύνδεσης.
  • Τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος υπολογίζονται με κριτήριο την ονομαστική ισχύ κάθε μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση (διαθέσιμο περιθώριο έναντι του θερμικού ορίου) και τη συνολική ικανότητα συμβολής μονάδων παραγωγής στη στάθμη βραχυκύκλωσης του αντίστοιχου ζυγού μέσης τάσης (διαθέσιμο περιθώριο έναντι της στάθμης σχεδιασμού). Τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη.
  • Τα περιθώρια απορρόφησης ισχύος προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τους σταθμούς που δεσμεύουν ισχύ στο Δίκτυο, δηλαδή τους σταθμούς σε λειτουργία, τους σταθμούς με σύμβαση σύνδεσης και με οριστική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ.
  • Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτήματα για τα οποία έχει εκδοθεί μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης καθώς και εκείνα που βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας της αίτησης.
  • Τα περιθώρια δίδονται ανά υποσταθμό και μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση και απεικονίζονται με χρωματική σήμανση ανάλογα με το ύψος τους.
  • Η ύπαρξη περιθωρίου ισχύος στο επίπεδο υποσταθμού ή μετασχηματιστή υψηλής τάσης προς μέση τάση δεν ισοδυναμεί με δυνατότητα σύνδεσης δυναμικού παραγωγής σε κάθε γραμμή μέσης τάσης που αναχωρεί από αυτόν, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται κατά περίπτωση άλλοι τεχνικοί περιορισμοί.
  • Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε ημερήσια βάση, με άντληση των στοιχείων από την μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης των αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχει αναπτύξει ο Διαχειριστής του Δικτύου.Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους χρήσης