Αναζήτηση της ημερομηνίας λήξης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Διαδικτυακή ΕφαρμογήΜε την παρούσα εφαρμογή, μπορεί να αναζητηθεί η καταληκτική ημερομηνία ισχύος μιας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.), όπως αυτή δηλώθηκε από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη στο έντυπο της Υ.Δ.Ε. που διατηρεί στο αρχείο του ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης/χρήστης της παροχής να γνωρίζει πότε οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Η Υ.Δ.Ε., δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) μαζί με τα συνημμένα έγγραφα, εκδίδεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη μετά τη διενέργεια ελέγχου ή επανελέγχου μιας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να πιστοποιήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής.

Ο επανέλεγχος διενεργείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ιδιοκτήτη/χρήστη, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια για τις κατοικίες και σε χρονικά διαστήματα από 1 έως 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με την κατηγορία τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β’ 470/05.03.2004).

Επισημαίνεται ότι οι επανέλεγχοι καθίστανται υποχρεωτικοί από το νομοθετικό πλαίσιο, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης της Υ.Δ.Ε., εφόσον προκύψει αλλαγή χρήσης, στις περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή μετά από θεομηνίες (πλημμύρα, σεισμός) και σοβαρά συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

Επιπλέον ο ιδιοκτήτης/χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ενθαρρύνεται να προβαίνει σε επανελέγχους με στόχο να επιβεβαιώσει ή/και να αυξήσει την ασφάλεια της εγκατάστασής του ακόμα και πριν την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης μιας Υ.Δ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Τα δεδομένα αφορούν παροχές του συνδέονται στη Χαμηλή Τάση, παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και επικαιροποιούνται σε ημερήσια βάση. Ο έλεγχος της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας για τους επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που συνδέονται στη Μέση Τάση είναι στην αποκλειστική ευθύνη των μηχανικών που ορίζονται από τον ιδιοκτήτη/χρήστη να ασκούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων (Π.Δ. 108/2013 – ΦΕΚ Α’ 141/12.06.2013).Ενημερώθηκα για την εφαρμογή και αποδέχομαι τους όρους χρήσης