Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ

Διαδικτυακή Εφαρμογή


Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μπορούν να λαμβάνουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα τους online για κάθε καταχωρημένο μήνα από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και σήμερα.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, πατήστε εδώ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 54 του Ν.4951/2022, οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε., οφείλουν να προσκομίσουν στον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού ΑΠΕ, έως τις 30.06.2023, λόγω παράτασης της προθεσμίας 31.03.2023 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 273 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023). Η Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, χορηγείται μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.) της ΡΑΕ.

Η Βεβαίωση εκάστου εξαιρούμενου Σταθμού θα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kl.papaioannou@deddie.gr με αναφορά στον αντίστοιχο κωδικό Σταθμού ΑΠΕ_ΜΔΝ και τίτλο «Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού ΑΠΕ».

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω Βεβαίωσης, αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα ΜΔΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας